Fagområder

Advokatfirmaet Skagen yter juridisk bistand på følgende fagområder:

  • Arv/skifte, herunder fremtidsfullmakt, testament, dødsbo
  • Familierett, herunder opprettelse av samboerkontrakt/ektepakt, skifte, mv
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Kjøp og salg av eiendom
  • Boligrett
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Gjeldsforhandlinger/konkurs
  • Strafferett

Priser og vilkår:

Ved start av et oppdrag mottar klienten normalt en oppdragsbekreftelse hvor de konkrete priser og betingelser for det aktuelle oppdrag fremgår.

Salær beregnes i de fleste tilfelle ut fra hvor mye tid som brukes, sakens kompleksitet, resultatet av bistanden, hvilke verdier eller interesser som berøres av saken, eventuelle spesielle problemer i forbindelse med saksbehandlingen m.v.. Ut fra bl.a. disse momenter ligger ordinære timesatser mellom kr 2.000,- og kr 2.500,- med tillegg av 25% merverdiavgift.

I enkelte tilfeller kan det avtales en fast pris for oppdraget.

I visse typer saker vil man kunne få erstattet deler av salæromkostninger gjennom klientens rettshjelpsforsikring. I andre saker kan man få innvilget fri rettshjelp.

Ved mindre oppdrag avregnes salæret når oppdraget avsluttes. I saker som går over lengre tid vil man normalt foreta à konto-avregninger.